ARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000372857
Numer REGON: 142691729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2015-01-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/75785/14/697]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHOCIMSKA nr domu 3A kod pocztowy 00-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2010 R., MARIUSZ SOCZYŃSKI -ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE SŁAWOMIRA OGONKA, REP. A NR 10562/20102010-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREZNYK2010-12-13 do dziś
2. ImionaOLEG2010-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁOTYCH2014-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDARENKO2014-03-28 do dziś
2. ImionaANGELINA2014-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2014-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2010-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDARENKO2015-01-09 do dziś
2. ImionaANGELINA2015-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREZNYK2010-12-13 do dziś
2. ImionaOLEG2010-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2010-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2015-01-09 do dziś
288 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2015-01-09 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-09 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-09 do dziś
574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-01-09 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-09 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-01-09 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-01-09 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-09 do dziś
1085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów