INTECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000372825
Numer REGON: 221145977
Numer NIP: 9571047318
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/523433/23/430]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2010-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica JAŚKOWA DOLINA nr domu 84 kod pocztowy 80-286 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2010-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.12.2010 R. NOTARIUSZ PIOTR LANGOWSKI KANCELARIA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 11331/20102010-12-14 do dziś
2ZMIANA UMOWY DNIA 28.12.2020; REPERTORIUM A NR 3279/2020 KANCELARIA NOTARIALNA DIANA LIPIŃSKA NOTARIUSZ EMILIA BOREK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU. ZMIENIONO §2., §6. UST.1 PKT 13 I PKT 14, §7. UST.2 §8. UST.1, §13 ORAZ §14. UMOWY2021-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELDZENSZTAJN2010-12-14 do dziś
2. ImionaADAM GRZEGORZ2010-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-12-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej300 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego300 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-12-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACUŁA2010-12-14 do dziś
2. ImionaLESZEK ROMAN2010-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-12-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2010-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego54 333, 33 ZŁ2010-12-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-12-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIUK2010-12-14 do dziś
2. ImionaJAN RYSZARD2010-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-12-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2010-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego54 333, 33 ZŁ2010-12-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-12-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELDZENSZTAJN2010-12-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2010-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-12-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2010-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego27 166, 67 ZŁ2010-12-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-12-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2010-12-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANTONI2010-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-12-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 000 ZŁ2010-12-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2010-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego27 166, 67 ZŁ2010-12-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-12-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0010918322016-07-07 do dziś
4. Numer KRS0000618907 2016-07-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2010-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0010918322016-07-07 do dziś
4. Numer KRS0000618907 2016-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ2010-12-14 do dziś
272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-12-14 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-12-14 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-12-14 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-12-14 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-12-14 do dziś
725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-12-14 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2021-01-20 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2012 okres 20112012-05-21 do dziś
2data złożenia 24.05.2013 okres 2012 ROK2013-06-11 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
6data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
7data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
10data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
11data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
12data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112012-05-21 do dziś
22012 ROK2013-06-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-01-012023-01-12 do dziś