BURZAK OKOŃ I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000372789
Numer REGON: 221141726
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-05-20
Sygnatura akt[RDF/201414/20/880]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURZAK OKOŃ I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2010-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica ALEJA ZWYCIĘSTWA nr domu 252 nr lokalu 3 kod pocztowy 81-540 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2010-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 15.11.2010 R. NOTARIUSZ IZABELA FAL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU REPERTORIUM A 9250/20102010-12-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2015 R. REP. A NR 4365/2015 ZASTĘPCA NOTARIALNY DIANA LIPIŃSKA, DZIAŁAJĄCA NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA Z DNIA 22.04.2014R. - ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ W GDAŃSKU, - ZMIENIONO: PAR.7 UST.3, PAR.8, PAR.12 UST.2, PAR.12 UST.3, PAR.14 UST.1; - USUNIĘTO: PAR.7 UST.4, PAR.7 UST.5;2015-09-03 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.02.2017R. REPERTORIUM A NR 1149/2017, NOTARIUSZ IZABELA FAL, PROWADZĄCA KANCELARIĘ W GDAŃSKU PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 35, W UMOWIE ZMIENIONO: PAR.7 UST.3, PAR.8, PAR.14 UST.1.2017-03-30 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU REPERTORIUM A NR 3546/2019 NOTARIUSZA KAROLA ALEKSANDROWICZA KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU; ZMIENIONO PAR.12 ORAZ PAR.14 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZAK2010-12-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2010-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-12-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOŃ2010-12-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2010-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-12-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-12-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOŃ2017-03-30 do dziś
2. ImionaREGINA2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2017-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2017-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2017-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY ZAŁOŻYCIELI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE Z WYŁĄCZENIEM PRAWA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI POZOSTAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY2010-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZAK2010-12-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2010-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOŃ2010-12-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2010-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-03-30 do dziś
2data złożenia 24.04.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-05-17 do dziś
3data złożenia 04.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
4data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
5data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
6data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
7data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-03-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-05-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów