FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „AS TRAVEL” KAJOR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000372774
Numer REGON: 851770118
Numer NIP: 5492057697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2011-01-31
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/161/11/432]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 851770118 NIP 54920576972010-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „AS TRAVEL” KAJOR SPÓŁKA JAWNA2010-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina POLANKA WIELKA miejscowość POLANKA WIELKA2010-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POLANKA WIELKA ulica STAWOWA nr domu 82 kod pocztowy 32-607 poczta POLANKA WIELKA kraj POLSKA 2010-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTEJ 18 STYCZNIA 2000 ROKU. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 2 GRUDNIA 2010 ROKU2010-12-13 do dziś
230.12.2010 R. -ZMIENIONO WSTĘP ORAZ § 7, § 12, § 19, § 24. 31.12.2010 R. -ZMIENIONO WSTĘP ORAZ § 7, § 12, § 19, § 24.2011-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-12-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 2 GRUDNIA 2010 R. PODJĘTA NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ WSPÓLNIKÓW DOTYCHCZASOWEJ SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AS-TRAVEL” -ARTURA KAJORA, WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY POLANKA WIELKA POD NUMEREM 153/01 ORAZ ANDRZEJA KAJORA WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIMIA POD NUMEREM 9471 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2010-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJOR2010-12-13 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2010-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJOR2011-01-31 do dziś
2. ImionaRENATA EWA2011-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2010-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJOR2011-01-31 do dziś
2. ImionaRENATA EWA2011-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJOR2010-12-13 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2010-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-12-13 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-12-13 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-13 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-13 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-13 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-13 do dziś
749 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-12-13 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-12-13 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów