ARTPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000372765
Numer REGON: 142713951
Numer NIP: 5361897600
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-04-27
Sygnatura akt[RDF/288570/21/484]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142713951 NIP 53618976002011-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica PL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 35-005 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 02.11.2010, NOTARIUSZ MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKOPOWEJ 56 LOK.3, 01-042 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 6114/20102010-12-13 do dziś
215.09.2015 R., REP. A NR 5474/2015, ASESOR NOTARIALNY - ANGELIKA EWA RUTKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY EWY PIŁASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 39 LOK. 121. ZMIANA § 3 UST. 1.2015-12-18 do dziś
316.11.2018 R., REP. A NR 5734/2018, NOTARIUSZ BOŻENA STROJNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁEK2010-12-13 do dziś
2. ImionaROBERT2010-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1400 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70 000 ZŁ2014-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁEK2010-12-13 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2010-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230.000,00 ZŁ2020-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANOWICZ2014-07-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100 000 ZŁ2014-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2014-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-13 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-13 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.09.2011 okres 02.11.2010 -31.12.20102011-11-22 do dziś
2data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
3data złożenia 13.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
4data złożenia 13.05.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-13 do dziś
5data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-10 do dziś
6data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-10 do dziś
7data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-10 do dziś
8data złożenia 11.08.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-11 do dziś
9data złożenia 16.04.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-16 do dziś
10data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.11.2010 -31.12.20102011-11-22 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji03.07.2020 R., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 3 LIPCA 2020 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI; REP. A NR 2206/2020 Z DNIA 03.07.2020 R., NOTARIUSZ BOŻENA STROJNOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA LEGIONOWO ,2020-11-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2020-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMAŁEK2020-11-09 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności03.07.2020 R., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 3 LIPCA 2020 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI; REP. A NR 2206/2020 Z DNIA 03.07.2020 R., NOTARIUSZ BOŻENA STROJNOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA LEGIONOWO ,2020-11-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów