BOOGLER SPÓŁKA JAWNA W.BOCIŃSKI, M.KOSOWSKI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000372751
Numer REGON: 101006875
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-11-29
Sygnatura akt[RDF/362707/21/90]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOGLER SPÓŁKA JAWNA W.BOCIŃSKI, M.KOSOWSKI2013-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICKI gmina SKIERNIEWICE miejscowość SIERAKOWICE PRAWE2010-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERAKOWICE PRAWE nr domu 118 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2010-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.11.2010 R.2010-12-10 do dziś
225.01.2012 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 2, § 11, § 12, § 13, § 14, 27.01.2012 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 11, § 12, § 13, § 14, 20.03.2012 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 2, § 9.2012-03-30 do dziś
330.06.2012 R. ZMIENIONO: § 2, § 4 14.11.2012 R. ZMIENIONO: § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 212012-11-30 do dziś
4ANEKSEM Z DNIA 08.06.2013 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 2, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 21.2013-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIŃSKI2010-12-10 do dziś
2. ImionaWITOLD MAREK2010-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKI2013-10-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2013-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WITOLD BOCIŃSKI.2013-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIŃSKI2010-12-10 do dziś
2. ImionaWITOLD MAREK2010-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-12-10 do dziś
238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-12-10 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-12-10 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-10 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-10 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-12-10 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-12-10 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-12-10 do dziś
946 77 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-12-10 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-12-10 do dziś
1149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-12-10 do dziś
1225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-10 do dziś
1359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-12-10 do dziś
1463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-12-10 do dziś
1574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-12-10 do dziś
1677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-12-10 do dziś
1777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-10 do dziś
1885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-12-10 do dziś
1986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-12-10 do dziś
2086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-10 do dziś
2193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-12-10 do dziś
2296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-12-10 do dziś
2328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-10 do dziś
2433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA /DOTYCZY WYŁĄCZNIE INSTALOWANIA ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ/2010-12-10 do dziś
2538 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-12-10 do dziś
2638 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-12-10 do dziś
2738 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-12-10 do dziś
2838 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-12-10 do dziś
2938 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2010-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20172018-10-25 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-10-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów