BORSK TURIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000372530
Numer REGON: 221141904
Numer NIP: 9581642873
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[RDF/317028/21/598]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221141904 NIP 95816428732011-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORSK TURIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KOŚCIERSKI gmina KARSIN miejscowość BORSK2014-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BORSK ulica CZARNOWODZIANKA nr domu 2 kod pocztowy 83-442 poczta KARSIN kraj POLSKA 2014-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 LIPCA 2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA IMACH, KANCELARIA NOTARIALNA, GDAŃSK, REPERTORIUM A NUMER 2355/2010 22 PAŹDZIERNIKA 2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA IMACH, KANCELARIA J.W. REPERTORIUM A NUMER 3690/2010, ZMIANA PAR. 32010-12-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06 GRUDNIA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 292/2013, NOTARIUSZ RAFAŁ SOKOŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY PLACU KASZUBSKIM NR 7/10; ZMIENIONO PAR. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2014-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIRKIJOWSKI2010-12-08 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ALEKSANDER2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2014-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.2010-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHWARZKOPF2021-06-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIRKIJOWSKI2021-06-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ALEKSANDER2021-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-06-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-12-08 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-12-08 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-12-08 do dziś
479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-12-08 do dziś
593 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-12-08 do dziś
610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-12-08 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2010-12-08 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
2data złożenia 16.08.2013 okres ROK 20122013-09-16 do dziś
3data złożenia 03.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
4data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
5data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
6data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
10data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
2ROK 20122013-09-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
2ROK 20122013-09-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów