„BOND CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000372482
Numer REGON: 142711509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402928/22/840]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOND CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KROKWI nr domu 36 nr lokalu 1 kod pocztowy 03-114 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.11.2010 NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JANECZKO NOTARIUSZ, GRAŻYNA WÓJCIK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5870/20102010-12-08 do dziś
203.12.2015 R., REP. A NR 3666/2015, NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, § 7 DODANO PKT 1.12 I 1.13, ZMIENIONO § 10, § 24, § 25.22016-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2010-12-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH2010-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2010-12-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROBERT2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH2010-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2016-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2016-02-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ELŻBIETA2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZULC2016-02-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-02-01 do dziś
21. NazwiskoBOROWSKI2016-02-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROBERT2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-02-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-12-08 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-12-08 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-12-08 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-12-08 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-12-08 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-12-08 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-12-08 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-12-08 do dziś
968 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-02-01 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 02.11.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
2data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-09-03 do dziś
3data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
4data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
12data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.11.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-09-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.11.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-09-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów