ENERGETION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000372476
Numer REGON: 280569361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-10-30
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/13270/19/697]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 280569361 NIP 73938153742013-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2010-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica WILCZYŃSKIEGO nr domu 13 nr lokalu 12 kod pocztowy 10-686 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2010-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.11.2010 R., REP. A NR 10198/2010, NOTARIUSZ BEATA ROSZKO KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE2010-12-10 do dziś
212.12.2011 R. NOTARIUSZ ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. „A” NR 828/2011 -W § 11 DODANO UST. 3, W § 12 DODANO UST. 5, W § 19 DODANO UST. 4, 5; ZMIENIONO: § 12 UST. 1, § 13, § 14, § 15, § 19 UST. 1, § 20, § 24, § 272012-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMEDIUM-DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2015-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2802056602010-12-10 do dziś
4. Numer KRS0000280476 2010-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały445 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.250 ZŁ2014-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA SOLUTIO2015-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613568002015-11-10 do dziś
4. Numer KRS0000533198 2015-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25500,- ZŁ2015-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-12-10 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-12-10 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-12-10 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-12-10 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-12-10 do dziś
635 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-12-10 do dziś
735 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-12-10 do dziś
835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-12-10 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-12-10 do dziś
1042 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-12-10 do dziś
1142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-10 do dziś
1268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-12-10 do dziś
1368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 2011 R.2012-07-11 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 2012 R.2013-09-18 do dziś
3data złożenia 23.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
4data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2012-07-11 do dziś
22012 R.2013-09-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 R.2012-07-11 do dziś
22012 R.2013-09-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKALA2019-10-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaNA PODSTAWIE ART. 69 §1 K.P.C. 26.09.2019R. SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE, SPRAWA SYGN.AKT V GNC 175/192019-10-30 do dziś
6. Data powołania kuratora26.09.20192019-10-30 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów