FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA DANEX JÓZEF DUDZIK DANUTA DUDZIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000372130
Numer REGON: 180643847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-11-04
Sygnatura akt[RDF/456717/22/45]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA DANEX JÓZEF DUDZIK DANUTA DUDZIK SPÓŁKA JAWNA2010-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2010-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELEC ulica UL. LIMANOWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2020-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.11.2010 R.2010-12-01 do dziś
224.01.2020 R., REP. A NR 186/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W MIELCU, NOTARIUSZ BOGUSŁAW FIJOŁEK; ZMIANA: PAR. 3, PAR. 4, PAR. 6, PAR. 112020-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIK2010-12-01 do dziś
2. ImionaJÓZEF STANISŁAW2010-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIK2010-12-01 do dziś
2. ImionaDANUTA STANISŁAWA2010-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2010-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIK2010-12-01 do dziś
2. ImionaJÓZEF STANISŁAW2010-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIK2010-12-01 do dziś
2. ImionaDANUTA STANISŁAWA2010-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-12-01 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-12-01 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-12-01 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-01 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-12-01 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-12-01 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-12-01 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-12-01 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-02-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWAROWY2020-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-11-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów