BOXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000372090
Numer REGON: 241849941
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/9619/20/177]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE2011-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 2 kod pocztowy 43-502 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA 2017-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2010 R., NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICZCH-DZIEDZICACH PRZY UL. NARUTOWICZA 79, REPERTORIUM A NR 3774/2010.2011-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2011-01-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MACIEJ2011-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOŁDRA2011-01-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAREK2011-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I POSPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENCI JEDNOOSOBOWO.2011-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-01-19 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-01-19 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-19 do dziś
447 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-01-19 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-01-19 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-01-19 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-01-19 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-01-19 do dziś
982 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2011-01-19 do dziś
1043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-01-19 do dziś
1143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-01-19 do dziś
1246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-01-19 do dziś
1346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-01-19 do dziś
1446 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2011-01-19 do dziś
1546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-01-19 do dziś
1646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-01-19 do dziś
1746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-25 do dziś
2data złożenia 10.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-25 do dziś
3data złożenia 10.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-25 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-25 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów