T&C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000372061
Numer REGON: 221137736
Numer NIP: 5851458256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/446864/22/390]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaT&C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina PUCK miejscowość POŁCZYNO2022-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POŁCZYNO ulica UL. ŁĄKOWA nr domu 3 kod pocztowy 84-100 poczta POŁCZYNO kraj POLSKA 2022-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 26 LISTOPADA 2010 R. PRZED NOTARIUSZEM BEATA KAWALEC W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI REP. A NR 7778/2010/BK2010-12-01 do dziś
231.07.2012 R. REP. A NR 5555/2012 BEATA KAWALEC KANCELARIA NOTARIALNA BEATA KAWALEC WALDEMAR JANOWSKI S.C., ZMIANA PAR. 2, PAR. 6, PAR. 11 UST. 4 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2012-08-13 do dziś
328.01.2013 R., REP. A NR 459/2013, NOTARIUSZ BEATA NECEL KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU, ZM. PAR. 18 UMOWY2013-02-19 do dziś
426.04.2022R., REP. A 1973/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA WILKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, ZMIANA PAR. 3 UMOWY, TEKST JEDNOLITY2022-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURCZYŃSKA2021-04-08 do dziś
2. ImionaMARTYNA2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400,00 ZŁ2021-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZOTA2021-01-05 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JERZY2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUHRMANN2012-08-02 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SŁAWOMIR2012-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-08-02 do dziś
PREZES ZARZĄDU2015-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-08-13 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-01-23 do dziś
243 91 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-01-23 do dziś
322 29 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-01-23 do dziś
473 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-01-23 do dziś
563 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-01-23 do dziś
647 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-01-23 do dziś
755 20 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2017-01-23 do dziś
856 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2012 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-09-26 do dziś
2data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-21 do dziś
3data złożenia 27.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.03.20142015-03-13 do dziś
4data złożenia 19.10.2016 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-12-08 do dziś
5data złożenia 04.11.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-21 do dziś
6data złożenia 13.10.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-01-11 do dziś
7data złożenia 20.10.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-20 do dziś
8data złożenia 17.12.2019 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182019-12-17 do dziś
9data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-23 do dziś
10data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-09-30 do dziś
11data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-09-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-21 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.03.20142015-03-13 do dziś
4OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-12-08 do dziś
5OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-21 do dziś
6OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-01-11 do dziś
7OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-16 do dziś
8OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-20 do dziś
9OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-11-30 do dziś
10OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-09-30 do dziś
11OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-09-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-21 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.03.20142015-03-13 do dziś
4OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-12-08 do dziś
5OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-21 do dziś
6OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-01-11 do dziś
7OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-20 do dziś
8OD 01.04.2017 DO 31.03.20182019-12-17 do dziś
9OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-23 do dziś
10OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-09-30 do dziś
11OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów