„BULMER & LUMB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000371928
Numer REGON: 340841236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-04-09
Sygnatura akt[RDF/285436/21/518]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340841236 NIP 95622824802011-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BULMER & LUMB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica SZOSA CHEŁMIŃSKA nr domu 165/167 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.2010 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 5288/2010, NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, PRZY ULICY RYNEK STAROMIEJSKI 9; UMOWA SPÓŁKI.2010-11-30 do dziś
215.04.2011 R.; REP. A NR 1708/2011; NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA § § 7, 9, 10.2011-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULMER & LUMB GROUP LIMITED2010-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2010-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIDGLEY2011-02-18 do dziś
2. ImionaDAVID WILLIAM2011-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoORŁOWSKI2011-02-18 do dziś
2. ImionaJACEK ADAM2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-02-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 10 A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ2011-04-22 do dziś
213 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH2011-04-22 do dziś
313 20 B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH2011-04-22 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-04-22 do dziś
535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-04-22 do dziś
636 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-04-22 do dziś
737 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-04-22 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-04-22 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-22 do dziś
1013 10 B PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2011 okres 30.11.2010-30.09.20112011-12-07 do dziś
2data złożenia 23.01.2013 okres 01.10.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-01-30 do dziś
3data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-04-24 do dziś
4data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-12 do dziś
5data złożenia 11.02.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-03-24 do dziś
6data złożenia 01.03.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-03-14 do dziś
7data złożenia 19.04.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-06-13 do dziś
8data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-03-26 do dziś
9data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-06 do dziś
10data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.11.2010-30.09.20112011-12-07 do dziś
201.10.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-01-30 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-12 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-03-24 do dziś
5OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-03-14 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-06-13 do dziś
7OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-10-23 do dziś
8OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-03-26 do dziś
9OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-06 do dziś
10OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.11.2010-30.09.20112011-12-07 do dziś
201.10.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-01-30 do dziś
3OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-04-24 do dziś
4OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-12 do dziś
5OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-03-24 do dziś
6OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-03-14 do dziś
7OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-06-13 do dziś
8OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-03-26 do dziś
9OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-06 do dziś
10OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów