L-DROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 17:17:59
Numer KRS: 0000371499
Numer REGON: 121391082
Numer NIP: 7372184460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2024-06-19
Sygnatura akt[RDF/618031/24/568]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-DROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina SŁOPNICE miejscowość SŁOPNICE2011-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁOPNICE nr domu 362 kod pocztowy 34-615 poczta SŁOPNICE kraj POLSKA 2011-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.11.2010 R., REP. A NR 7715/2010, NOTARIUSZ JERZY OPOKA KANCELARIA NOTARIALNA W LIMANOWEJ, RYNEK 3/92010-11-29 do dziś
224.10.2011 R. NOTARIUSZ JERZY OPOKA; KANCELARIA NOTARIALNA W LIMANOWEJ; REP. A NR 6857/2011, ZMIANA § 3, W § 7 DODAJE SIĘ PPKT 9, 10, 11, § 82011-11-07 do dziś
3DNIA 16.12.2017 R. PRZED NOTARIUSZEM JERZYM OPOKĄ (OPOKA), PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ POD NAZWĄ: KANCELARIA NOTARIALNA MGR JERZY OPOKA NOTARIUSZ Z SIEDZIBĄ W LIMANOWEJ, REP. A NR 7898/2017, ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI.2018-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBACZ2015-12-11 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN JAN2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180000 ZŁ2020-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBACZ2020-03-16 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁ2020-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2011-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW. 3. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2010-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBACZ2017-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-27 do dziś
22. ImionaGENOWEFA2010-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-29 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-11-29 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-11-29 do dziś
438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-11-29 do dziś
538 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-11-29 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-11-29 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-11-29 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-07 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-11-07 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2012 okres 29.11.2010 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
2data złożenia 06.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
3data złożenia 19.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
4data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
7data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
8data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
9data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
10data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
11data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
12data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
13data złożenia 19.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.11.2010 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
201.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.11.2010 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
201.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów