MEDKON SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000371407
Numer REGON: 101000513
Numer NIP: 7292687153
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2024-04-23
Sygnatura akt[RDF/597596/24/388]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDKON SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-11-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ZAWADY nr domu 10 nr lokalu 73 kod pocztowy 61-002 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.11.2010 R., REP. A NR 14175/2010, NOTARIUSZ ANNA BALD KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2010-11-25 do dziś
203 WRZEŚNIA 2015 R., REPERTORIUM A NR 3684/2015, NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I NADANIA JEJ NOWEJ TREŚCI.2015-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2015-11-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGDAN2015-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2015-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻOSTANIAK2015-11-04 do dziś
2. ImionaMARIA2015-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2015-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2015-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2015-11-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGDAN2015-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-25 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-25 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-11-25 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-11-25 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-11-04 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-11-04 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-04 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-04 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 27.11.2012 R.2013-11-21 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 28.11.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-21 do dziś
3data złożenia 28.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
6data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
8data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
9data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
10data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
11data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
12data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
13data złożenia 23.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 27.11.2012 R.2013-11-21 do dziś
228.11.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-21 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 27.11.2012 R.2013-11-21 do dziś
228.11.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-21 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji28.11.2012 R., UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.11.2012 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REP. A NR 13386/2012.2013-04-08 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03 WRZEŚNIA 2015 R., AKT NOTARIALNY 03 WRZEŚNIA 2015 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 3684/20152015-11-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2013-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności28.11.2012 R., UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.11. 2012 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REP. A NR 13386/2012.2013-04-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów