INSTYTUT STRATEGII PODATKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000370794
Numer REGON: 142858342
Numer NIP: 1231242815
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-11-08
Sygnatura akt[RDF/269203/20/193]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142858342 NIP 12312428152012-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STRATEGII PODATKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość GÓRA KALWARIA2011-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRA KALWARIA ulica UL. KLONOWA nr domu 1A kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA KALWARIA kraj POLSKA 2019-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14 LISTOPADA 2010 R., NOTARIUSZ MARIA ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 5151/2010; 29 LISTOPADA 2010 R., NOTARIUSZ MARIA ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 5593/2010 ZMIANA PAR. 07 MARCA 2011 R., NOTARIUSZ MARIA ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 1060/2011 SPROSTOWANIE 16 MARCA 2011 R.2011-03-21 do dziś
215.02.2019 R. NOTARIUSZ JANINA SOKÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W GÓRZE KALWARII REP. A NR 828/2019 PAR. 7 UST. 1, PAR. 9, PAR. 102019-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2019-06-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA LIDIA2019-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ2019-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2019-06-19 do dziś
2. ImionaCEZARY2019-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ2019-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2019-06-19 do dziś
2. ImionaKONRAD2019-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ2019-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAUTILUS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3645889072019-09-18 do dziś
4. Numer KRS0000620839 2019-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ2019-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAWI OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2011-03-21 do dziś
2. ImionaCEZARY2011-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRAWCZYK2011-03-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA LIDIA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2011-03-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-03-21 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-03-21 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-03-21 do dziś
468 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-21 do dziś
569 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-03-21 do dziś
670 10 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-03-21 do dziś
769 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-06-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-19 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-19 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 2011 R.2012-08-08 do dziś
2data złożenia 01.07.2013 okres 20122013-07-10 do dziś
3data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
5data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-15 do dziś
6data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-15 do dziś
7data złożenia 10.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-11 do dziś
8data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
9data złożenia 08.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2012-08-08 do dziś
220122013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 R.2012-08-08 do dziś
220122013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów