„A-BILD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000370627
Numer REGON: 241741416
Numer NIP: 6452517791
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509291/23/946]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-BILD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina ZBROSŁAWICE miejscowość WIESZOWA2022-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WIESZOWA ulica UL. DWORCOWA nr domu 76 kod pocztowy 42-672 poczta WIESZOWA kraj POLSKA 2022-03-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejA-BILD@WP.PL2014-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2010 R. -NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, REP. „A” NR 11572/2010 20.09.2010 R. NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, REP. „A” NR 16002/2010 ZMIANA § 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2010-11-18 do dziś
223.03.2012 R., REP. A NR 3889/2012, NOTARIUSZ JADWIGA MIKUR, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU ZMIENIONO: § 3; § 162012-09-24 do dziś
323.08.2021 R. - REPERTORIUM A NR 11831/2021, NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU - ZMIANA: §22022-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKAŁA2014-01-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKAŁA2012-09-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZUKAŁA2014-06-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2014-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA2014-06-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-11-18 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-18 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-18 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-11-18 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-11-18 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-18 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-11-18 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-11-18 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-11-18 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2011 okres 02.07.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
2data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
3data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
4data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-07 do dziś
5data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
7data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
8data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9data złożenia 08.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
10data złożenia 08.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
11data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
12data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
13data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
14data złożenia 05.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-05 do dziś
15data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
16data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.07.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-05 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.07.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów