„LA PACE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000370261
Numer REGON: 142671804
Numer NIP: 1231232099
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-07-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18492/20/672]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142671804 NIP 12312320992013-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA PACE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA KASPROWICZA nr domu 119A nr lokalu 68 kod pocztowy 01-949 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.08.2010 R., NOTARIUSZ JOANNA NIEWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 17, LOK.215, REPERTORIUM A NR 8637/20102010-11-17 do dziś
204.06.2020 R., NOTARIUSZ VIOLETTA MADZIAR - IZDEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1037/2020. ZMIANA § 3, § 6, § 8, § 12, § 18, § 19.2020-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2020-07-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ IRENEUSZ2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁOTYCH2020-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2020-07-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ SŁAWOMIR2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH2020-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2010-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2020-07-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ SŁAWOMIR2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-11-17 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-11-17 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-11-17 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-17 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-17 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-07-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-07-16 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-07-16 do dziś
381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-07-16 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
2data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-07-08 do dziś
3data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
4data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
6data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
7data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
8data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
9data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
201.01.2012 DO 31.12.20122013-07-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
201.01.2012 DO 31.12.20122013-07-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów