DOBOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000370195
Numer REGON: 320926333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-09-24
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/16153/20/344]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina POLICE miejscowość POLICE2010-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość POLICE ulica WRÓBLEWSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 72-010 poczta POLICE kraj POLSKA 2010-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 R., REP.A NR 750/2010, NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGIEL2010-11-10 do dziś
2. ImionaDANIEL2010-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYCKI2010-11-10 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ADAM2010-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD Z TYM, ŻE WYSTARCZAJĄCY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU -REPREZENTACJA SAMOISTNA.2010-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGIEL2010-11-10 do dziś
2. ImionaDANIEL2010-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-10 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-11-10 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-10 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2012 okres 10 LISTOPADA 2010 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-31 do dziś
2data złożenia 11.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
3data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
4data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
5data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
6data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110 LISTOPADA 2010 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-31 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110 LISTOPADA 2010 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-31 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów