BONAVENTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000369923
Numer REGON: 320915370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-09-09
Sygnatura akt[RDF/328342/21/362]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320915370 NIP 85618357752010-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONAVENTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość GOLENIÓW2010-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLENIÓW ulica J. MATEJKI nr domu 13 a kod pocztowy 72-100 poczta GOLENIÓW kraj POLSKA 2010-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 R., REP. A NR 9143/2010, ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA BARTKOWIAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA DANUTY BARTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE -UMOWA SPÓŁKI2010-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNATOWICZ2014-02-04 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA MARIA2014-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁ2014-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2010-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POWYŻEJ KWOTY 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNATOWICZ2014-02-04 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA MARIA2014-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOKOŁOWSKA2014-02-04 do dziś
2. ImionaTERESA2014-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-02-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-10-29 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-10-29 do dziś
352 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2020-10-29 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2020-10-29 do dziś
550 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2020-10-29 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-29 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-10-29 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-29 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-28 do dziś
2data złożenia 28.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-31 do dziś
3data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
5data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
6data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
7data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
8data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
9data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
10data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-28 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-28 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów