„DOBA. PL PORTALE LOKALNE, T. KURIATA, P. WĄSIŃSKI, T. ZIEMBICKI - SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000369916
Numer REGON: 021391990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-07-04
Sygnatura akt[RDF/218322/20/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBA. PL PORTALE LOKALNE, T. KURIATA, P. WĄSIŃSKI, T. ZIEMBICKI -SPÓŁKA JAWNA”2010-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2010-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica WROCŁAWSKA nr domu 1 B kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2010-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.10.2010 R.2010-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURIATA2010-11-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2010-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-11-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-11-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIŃSKI2010-11-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2010-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-11-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-11-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-11-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMBICKI2010-11-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2010-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-11-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2010-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMBICKI2010-11-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2010-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURIATA2010-11-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2010-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIŃSKI2010-11-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2010-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-11-08 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-11-08 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-11-08 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-11-08 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-11-08 do dziś
663 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-11-08 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-08 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-11-08 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-11-08 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-11-08 do dziś
1173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-11-08 do dziś
1273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172017-11-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów