LBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000369895
Numer REGON: 241777845
Numer NIP: 9542714924
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-02
Sygnatura akt[RDF/517544/23/277]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241777845 NIP 95427149242014-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2016-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. OŚWIĘCIMSKA nr domu 119 kod pocztowy 41-707 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2016-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2010 R., NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, REPERTORIUM „A” NUMER 4348/20102010-11-10 do dziś
205.03.2014 R., REP. A NR 879/2014, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY PCK 10/2, - ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-15 do dziś
38.06.2016R. REP. A NUMER 2410/2016 NOTARIUSZ DR PIOTR MARQUARDT KANCELARIA NOTARIALNA UL. PCK 10/2, 40-057 KATOWICE ZMIENIONO:§3 UST.1, §17 UMOWY SPÓŁKI2016-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPFER2014-04-15 do dziś
2. ImionaMAREK2014-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2016-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPFER2014-04-15 do dziś
2. ImionaMAREK2014-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUPFER2016-10-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-10-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-11-10 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-11-10 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-11-10 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-10 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-11-10 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-11-10 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-11-10 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-11-10 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-10 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
2data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3data złożenia 18.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
4data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
5data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
6data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
8data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-08 do dziś
10data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
11data złożenia 02.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-02 do dziś
12data złożenia 02.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-02 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów