QPV DS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000369842
Numer REGON: 021373940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-04-26
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/11961/21/319]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021373940 NIP 69124732922010-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQPV DS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WAGONOWA nr domu 2C kod pocztowy 53-609 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 11575/2010 Z DNIA 18.10.2010 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN.2010-11-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 1517/2012 SPORZĄDZONY DNIA 17.02.2012 R., W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 11, PRZEZ ELŻBIETĘ -RĄCZKOWSKĄ MARTYN; ZMIENIONO: § 1 UST 2, 3, § 5.2012-03-16 do dziś
324.08.2015 R., REPERTORIUM A NUMER 8916/2015, NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. KÓŚCIUSZKI 11, ZMIENIONO: § 3, W § 5 UST. 2, W § 7 UST. 2, § 13, § 15, § 22, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2015-11-27 do dziś
417.04.2018 R., NOTARIUSZ OLGA ZAWADZKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BIAŁOWIESKIEJ 3/3A, REPERTORIUM A NUMER 5042/2018 - ZMIENIONO: § 2, 7, 15, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-06-27 do dziś
510.07.2018R., NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 6119/2018. ZMIENIONO §15 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-08-08 do dziś
630.03.2020R., REP. A NR 719/2020, NOTARIUSZ MONIKA WOŁOSZAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. LEGNICKIEJ 48F, ZMIENIONO §13 PRZEZ DODANIE USTĘPU 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2020-05-29 do dziś
707.04.2021R., REP. A 958/2021, NOTARIUSZ MONIKA WOŁOSZAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. LEGNICKIEJ 48F. ZMIENIONO § 1 UST. 2 I UST. 3, § 15 UST. 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2021-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUADRAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1414348352018-06-27 do dziś
4. Numer KRS0000307786 2018-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1650000,00 ZŁ2011-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2021-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMBOLEZ2018-06-27 do dziś
2. ImionaALEXANDRE PAUL2018-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYSIAK2018-06-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-11-08 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-08 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-11-08 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-11-08 do dziś
535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-11-08 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-11-08 do dziś
735 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-11-27 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-11-27 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2011 okres 18.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
2data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-01 do dziś
3data złożenia 04.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-22 do dziś
4data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
8data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
10data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-01 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-01 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów