BOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000369838
Numer REGON: 142672123
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-03-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/5284/22/737]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142672123 NIP 52135861272012-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 182 kod pocztowy 02-670 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 R. REPERTORIUM A NR 5044/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO AGATĘ REDLICKĄ-SKUPIŃSKĄ ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ GENCZELEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (00-238) PRZY UL. DŁUGIEJ 4.2010-11-16 do dziś
212.09.2013, REP. A NR 4642/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA TULCZYŃSKA-OŻGA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 162013-10-18 do dziś
303.10.2014 R. - WIKTOR MŁYNARSKI - NOTARIUSZ W GRODZISKU MAZ., REP. A NR 8202/2014 - ZMIENIONO § 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2014-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZICKI2010-11-16 do dziś
2. ImionaROBERT SŁAWOMIR2010-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 PLN2015-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2010-11-16 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2010-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 PLN2015-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2014-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZICKI2010-11-16 do dziś
2. ImionaROBERT SŁAWOMIR2010-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoORZECHOWSKI2015-04-03 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2015-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-04-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-11-16 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-11-16 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-16 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-11-16 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-11-16 do dziś
638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-11-16 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-16 do dziś
846 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2014-11-07 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-11-07 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2012 okres 15.11.2010 -31.12.20112012-08-02 do dziś
2data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
3data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4data złożenia 13.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
5data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
6data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
7data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.11.2010 -31.12.20112012-08-02 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.11.2010 -31.12.20112012-08-02 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-02-012022-03-01 do dziś