EXNUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000369684
Numer REGON: 340832355
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-12-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/52653/20/593]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXNUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RZYMOWSKIEGO nr domu 53 kod pocztowy 02-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2010 R., REP. A NR 8339/2010, ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. AL. JANA PAWŁA II 61/132.2010-11-05 do dziś
221.01.2014 R., REPERTORIUM A NUMER 701/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2014-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego750050,00 ZŁ2010-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ -CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO WRAZ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2010-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-11-05 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-11-05 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-05 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-05 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-05 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-11-05 do dziś
764 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-11-05 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2012 okres 23.09.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-10-09 do dziś
2data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-06 do dziś
3data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
5data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.09.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-10-09 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.09.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-10-09 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEJA2020-12-21 do dziś
2. ImionaPAULINA HANNA2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY. KURATOR UPRAWNIONY ZOSTAŁ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWIE O SYGN. V GNC 4557/182020-12-21 do dziś
6. Data powołania kuratora13.07.20202020-12-21 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2012-05-15 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE PRZEPISU ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU „EXNUI INVESTORS” SP. Z O.O. NA EXNUI SP. Z O.O.; UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EXNUI SP. Z O.O. Z DNIA 29.03.2012 R. W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA „EXNUI INVESTORS” SP. Z O.O. Z EXNUI SP. Z O.O. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOT. M. SOCZYŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MARIUSZ SOCZYŃSKI -NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. RZYMOWSKIEGO 34, REP. A NR 810/2012.2012-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów