EMTRID SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000369422
Numer REGON: 142336661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2011-10-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/34927/11/667]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-11-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142336661 NIP 70102383562010-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMTRID SPÓŁKA AKCYJNA2010-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOSZYKOWA nr domu 3 nr lokalu 159 kod pocztowy 00-564 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.04.2010 NOTARIUSZ ILONA MARCHOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA BASZUK, MARCHOCKA S.C. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REP. A NR 1924/2010 26.10.2010, ZM. § 9 UST. 9 NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK KANCELARIA NOTARIALNA BASZUK, MARCHOCKA S.C. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE2010-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-11-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100200,00 ZŁ2010-11-02 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego75150,00 ZŁ2010-11-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2004002010-11-02 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 50 ZŁ2010-11-02 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100200,00 ZŁ2010-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-11-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2004002010-11-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-11-02 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-11-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYCKI2011-10-19 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2011-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAWIŃSKI2010-11-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PAWEŁ2010-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-02 do dziś
21. NazwiskoKULCZYCKI2010-11-02 do dziś
2. ImionaTYMON PIOTR2010-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-02 do dziś
31. NazwiskoTELUS2010-11-02 do dziś
2. ImionaKAROL ADAM2010-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-11-02 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-11-02 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-11-02 do dziś
459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-11-02 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-11-02 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-11-02 do dziś
764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-02 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-11-02 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-11-02 do dziś
1073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-11-02 do dziś
1174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-11-02 do dziś
1233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-11-02 do dziś
1377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-11-02 do dziś
1479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-11-02 do dziś
1585 EDUKACJA2010-11-02 do dziś
1690 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2010-11-02 do dziś
1792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2010-11-02 do dziś
1841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-11-02 do dziś
1945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-11-02 do dziś
2046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-02 do dziś
2147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-02 do dziś
2249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-11-02 do dziś
2350 TRANSPORT WODNY2010-11-02 do dziś
2452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów