INSURANCE BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000369306
Numer REGON: 142646640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256745/20/305]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSURANCE BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI2014-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica UL. SUKIENNA nr domu 34 nr lokalu 1 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA 2020-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINSURANCE BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDDZIAŁ W SOKOŁOWIE PODLASKIM2020-05-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOKOŁOWSKI gmina SOKOŁÓW PODLASKI miejscowość SOKOŁÓW PODLASKI2020-05-15 do dziś
3. Adresmiejscowość SOKOŁÓW PODLASKI ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 29 kod pocztowy 08-300 poczta SOKOŁÓW PODLASKI kraj POLSKA 2020-05-15 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.2010 R., NOTARIUSZ MICHAŁ SZYDLUK, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDLAENA SZYDLUK, MICHAŁ SZYDLUK SPÓŁKA CYWILNA, UL. BOHATERÓW MODLINA 35, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI, REPERTORIUM A NR 6353/20102010-10-29 do dziś
220.03.2013 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA MIRONIUK-KUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. NARUTOWICZA 40, REPERTORIUM A NR 704/2013 - ZMIENIONO W UMOWIE SPÓŁKI PAR. 2, 3, 5 ORAZ UST. 5 W PAR. 62013-04-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 24.07.2014R. REPERTORIUM A NR 3505/2014, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA NR 30 ZMIENIONE, DODANE, USUNIĘTE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: TYTUŁ AKTU § 2 ZMIANA § 3 ZMIANA § 5 DODANO PUNKTY 1-8, ZMIENIONO OZNACZENIE PUNKTÓW 1-12, DODANO ZDANIE NA KOŃCU, § 6 UST. 1 I 3 ZMIANA § 7 ZMIANA § 12 LIT. H SKREŚLENIE, § 12 LIT. I ZMIANA REDAKCYJNA § 14 UST. 2 SKREŚLENIE, § 14 ZMIANA REDAKCYJNA § 15 UST. 6 DODADNIE § 16 ZDANIE DRUGIE SKREŚLENIE, § 16 DODANIE § 17 ZMIANA § 18 ZMIANA2014-09-25 do dziś
413.09.2017 R., REP. A NR 4388/2017, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 2 UST. 1 I UST. 2, § 16.2017-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRYCH2010-10-29 do dziś
2. ImionaJACEK DAMIAN2010-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5149 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 514900ZŁ2014-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEWIŃSKI2014-09-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5100 ZŁ2014-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego520000,00 ZŁ2014-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1504900,00 ZŁ2014-09-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2010-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRYCH2014-09-25 do dziś
2. ImionaJACEK DAMIAN2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-04-09 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-04-09 do dziś
303 RYBACTWO2013-04-09 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-04-09 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-04-09 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-04-09 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-04-09 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-09 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-09 do dziś
1068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-04-09 do dziś
1173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-04-09 do dziś
1277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-09-25 do dziś
266 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2014-09-25 do dziś
366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-09-25 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-25 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-25 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-09-25 do dziś
735 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-09-25 do dziś
838 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.09.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-10-05 do dziś
2data złożenia 23.09.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-10-05 do dziś
3data złożenia 23.09.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-05 do dziś
4data złożenia 23.09.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-05 do dziś
5data złożenia 23.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-05 do dziś
6data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-10 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
8data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-10-05 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-10-05 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-10-05 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-10-05 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów