ENB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000369295
Numer REGON: 241764541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-09-22
Sygnatura akt[RDF/331974/21/759]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241764541 NIP 54826392512013-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina STRUMIEŃ miejscowość STRUMIEŃ2010-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość STRUMIEŃ ulica RYNEK nr domu 11 kod pocztowy 43-246 poczta STRUMIEŃ kraj POLSKA 2010-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 4222/2010 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 22010-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIESPOREK2010-10-29 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2010-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2010-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK BAZGIER2010-10-29 do dziś
2. ImionaEWA KRYSTYNA2010-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-29 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-10-29 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-10-29 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-10-29 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-29 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-29 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.01.2013 okres 26.08.2010 - 31.12.20112013-01-31 do dziś
2data złożenia 30.01.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-01-31 do dziś
3data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-10 do dziś
4data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
5data złożenia 27.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
6data złożenia 13.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
7data złożenia 13.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
8data złożenia 06.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-06 do dziś
9data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
10data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.08.2010 - 31.12.20112013-01-31 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-01-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.08.2010 - 31.12.20112013-01-31 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-01-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów