„BOTEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000369211
Numer REGON: 301586872
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[RDF/211715/20/687]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOTEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina NOWY TOMYŚL miejscowość PRZYŁĘK2010-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYŁĘK nr domu 74 kod pocztowy 64-300 poczta NOWY TOMYŚL kraj POLSKA 2010-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2010 R., NOTARIUSZ RYSZARD PIECHOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TOMYŚLU, REP. A NR 5897/20102010-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEC2010-10-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2010-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1938 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.900,00 ZŁ2010-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEC2010-10-29 do dziś
2. ImionaMAREK CZESŁAW2010-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały931 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.550,00 ZŁ2010-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego190000,00 ZŁ2010-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1132100,00 ZŁ2010-10-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.2010-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEC2010-10-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2010-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-29 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-10-29 do dziś
323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-10-29 do dziś
423 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 07.10.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
2data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
3data złożenia 10.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-23 do dziś
7data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.10.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.10.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów