INVENTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000369092
Numer REGON: 142656466
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447045/22/547]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142656466 NIP 70102655252012-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINVENTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 81 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-10-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INVENTAGE.PL2016-08-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INVENTAGE.PL2016-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.06.2010 ROKU, NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA LUIZA KWAŚNICKA, UL. NOWOWIEJSKA 5 LOK. 13 WARSZAWA, REP. A NR 866/20102010-10-28 do dziś
230.12.2011 R., REP. A NR 3107/2011, NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA LUIZA KWAŚNICKA W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 2 I ART. 12 UST. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2012-04-19 do dziś
311-07-2016R., REP. A NR 1579/2016, NOTARIUSZ EMIL GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SIENNA 83 LOK. 102, ZMIANA: ART. 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2016-08-26 do dziś
409.01.2017 R., REPERTORIUM A NR 73/2017, AGNIESZKA NOWAK, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNY JĘDRZEJCZAK-BRZEZIŃSKIEJ NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO W CAŁOŚCI ORAZ NADANIE UMOWIE SPÓŁKI NOWEGO BRZMIENIA, STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-03-14 do dziś
505.06.2018 R., REP. A NR. 1868/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNY JEDRZEJCZAK-BRZEZIŃSKIEJ NOTARIUSZ, AGNIESZKA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, PRZYJĘTO TEKTST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSMC SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA2016-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2019 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.950 ZŁOTYCH2016-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJ2017-03-14 do dziś
2. ImionaALAIN2017-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZANEJ WARTOŚCI 741.250 ZŁOTYCH2017-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego842200,00 ZŁ2017-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000,00 ZŁ2016-08-26 do dziś
21000,00 ZŁ2017-03-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJ2017-03-14 do dziś
2. ImionaALAIN2017-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-10-28 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-10-28 do dziś
370 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-10-28 do dziś
470 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-28 do dziś
574 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-28 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.01.2012 okres 22.06.2010 -30.06.20112012-04-13 do dziś
2data złożenia 27.12.2012 okres 01.07.2011 - 30.06.20122012-12-31 do dziś
3data złożenia 14.02.2014 okres OD 01.07.2012 DO 30.06.20132014-04-04 do dziś
4data złożenia 25.02.2015 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-03-03 do dziś
5data złożenia 26.09.2016 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-10-03 do dziś
6data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-04-03 do dziś
7data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-09 do dziś
8data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
9data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.07.2018 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
10data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
11data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.06.2010 -30.06.20112012-04-13 do dziś
201.07.2011 - 30.06.20122012-12-31 do dziś
3OD 01.07.2012 DO 30.06.20132014-04-04 do dziś
4OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-03-03 do dziś
5OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-10-03 do dziś
6OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-04-03 do dziś
7OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-09 do dziś
8OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
9OD 01.07.2018 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.06.2010 -30.06.20112012-04-13 do dziś
201.07.2011 - 30.06.20122012-12-31 do dziś
3OD 01.07.2012 DO 30.06.20132014-04-04 do dziś
4OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-03-03 do dziś
5OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-10-03 do dziś
6OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-04-03 do dziś
7OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-09 do dziś
8OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów