BETOAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000369077
Numer REGON: 301585170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2018-03-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/40980/17/527]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBETOAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2010 R., NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 9497/20102010-10-27 do dziś
209.11.2011 R., NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 12.806/2011, ZMIENIONO § 2 UMOWY W CAŁOŚCI.2011-12-08 do dziś
324.11.2017 R., REP. A NR 3037/2017, NOTARIUSZ DANIEL MICHAŁ WOJTICSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO § 2, § 3 I § 6 UMOWY SPÓŁKI.2018-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOVA2018-03-27 do dziś
2. ImionaLIUBOV2018-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁ2018-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES SAMODZIELNIE.2010-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOVA2018-03-27 do dziś
2. ImionaLIUBOV2018-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-10-27 do dziś
223 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2010-10-27 do dziś
323 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2010-10-27 do dziś
423 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2010-10-27 do dziś
523 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-10-27 do dziś
623 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2010-10-27 do dziś
723 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-27 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-10-27 do dziś
978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2012 okres 27.10.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
2data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
4data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
6data złożenia 16.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.10.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.10.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów