ASTEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000368627
Numer REGON: 241769047
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/255303/20/968]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2010-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica BÓR nr domu 77/81 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2010-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.07.2010 R., NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 40, REP. A NR 4770/20102010-11-03 do dziś
222.12.2010 R., REPERTORIUM A NR 8644/2010, NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. KILIŃSKIEGO 40 -ZMIANA: PAR. 9 UST. 1, PAR. 102011-03-23 do dziś
319.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 2151/2013, NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 54/3 - ZMIENIONO: § 8, § 34 UST. 22014-01-23 do dziś
424.06.2015 R., NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 54/3, REPERTORIUM A NR 3025/2015 - ZMIENIONO § 9 PKT 12015-07-29 do dziś
528.06.2016 R., REP. A NR 2996/2016, NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 54/3 - ZMIENIONO § 82016-08-24 do dziś
631.01.2019 R. NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 54/3, REP. A NR 853/2019, ZMIANA § 31 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYŚLIWIEC2010-11-03 do dziś
2. ImionaASTENIUSZ2010-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.999.880,00 ZŁ2015-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000000,00 ZŁ2011-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport111995000,00 ZŁ2011-03-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W KAŻDYM PRZYPADKU, A INNY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 1.000.000 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: JEDEN MILION) SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM UMOCOWANYM DO DOKONYWANIA OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI2019-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERT2019-02-14 do dziś
2. ImionaADAM BERNARD2019-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYŚLIWIEC2010-11-03 do dziś
2. ImionaASTENIUSZ2010-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDĄDELA2011-07-28 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2011-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2011-07-28 do dziś
21. NazwiskoKUBISA2019-02-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAN2019-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-02-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2010-11-03 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-03 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-11-03 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-11-03 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-11-03 do dziś
646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-11-03 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-01-23 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-01-23 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 EDUKACJA2016-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2012 okres 20.07.2010 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
2data złożenia 31.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
3data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
4data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
6data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
7data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
8data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
9data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.07.2010 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.07.2010 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów