BEATUS TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000368568
Numer REGON: 142641980
Numer NIP: 5213583784
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-11-29
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6989/23/523]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142641980 NIP 52135837842015-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBEATUS TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2017-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 6/14 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2017-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.09.2010 R. -ASESOR NOT. ŁUKASZ WILK, ZASTĘPCA LESZKA ZABIELSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A -6938/2010.2010-10-21 do dziś
202.03.2015 R., NOTARIUSZ HENRYK PIOTR WISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REP. A NR 656/2015 - ZMIENIONO § 2, § 3, § 7;2015-04-02 do dziś
319.04.2016 R., REP.A NR 844/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL.KILIŃSKIEGO 18/20/2, NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK ZMIENIONE PAR: 1, 3, 92016-09-12 do dziś
413.07.2017R. REPERTORIUM A NR 1476/2017, NOTARIUSZ PIOTR BANACH, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 28, ZMIANA §32017-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSENKO2018-07-12 do dziś
2. ImionaYEVHENII2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2484 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.200,00 ZŁ2018-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSENKO2018-07-12 do dziś
2. ImionaKATERYNA2018-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały283 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.150,00 ZŁ2018-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego138350,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU -W PRZYPADKU JEGO WYBRANIA UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2010-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSENKO2018-07-12 do dziś
2. ImionaYEVHENII2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-21 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-04-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2015-04-02 do dziś
249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2015-04-02 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-04-02 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-04-02 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-04-02 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-04-02 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
2data złożenia 09.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
4data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 16.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-11-152023-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów