BON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000368450
Numer REGON: 121251754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-09-20
Sygnatura akt[RDF/331246/21/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica LIPSKA nr domu 49 nr lokalu JU4 kod pocztowy 30-721 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2010-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.2010 ROKU, NOTARIUSZ JAKUB BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. SZEWSKIEJ 22 REP A NR 2902/2010.2010-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNICKA2010-10-20 do dziś
2. ImionaMARIA WIKTORIA2010-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁOTYCH2010-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRA2010-10-20 do dziś
2. ImionaMARIA2010-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 ZŁOTYCH2010-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRA2010-10-20 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2010-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000 ZŁOTYCH2010-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNICKA2010-10-20 do dziś
2. ImionaMARIA WIKTORIA2010-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-20 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-10-20 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-10-20 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-10-20 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-20 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-10-20 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-10-20 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-20 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-10-20 do dziś
1081 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-10-20 do dziś
1181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-10-20 do dziś
1268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-20 do dziś
1381 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-10-20 do dziś
1481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-10-20 do dziś
1569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-10-20 do dziś
1668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-10-20 do dziś
1768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-10-20 do dziś
1841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-20 do dziś
1941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-10-20 do dziś
2042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-10-20 do dziś
2142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-10-20 do dziś
2242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 01.07.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
2data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
4data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
5data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
7data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 12.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
11data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów