BUILD-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000368408
Numer REGON: 241759089
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-05-26
Sygnatura akt[RDF/202453/20/173]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILD-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2010-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica STOLARSKA nr domu 8 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2010-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.09.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 9680/2010, ASESOR NOTARIALNY AGATA KAŁUSOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY PRUSZCZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU, UL. RYNEK 12010-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLIX SPÓŁKA AKCYJNA2010-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0154332102010-10-20 do dziś
4. Numer KRS0000230009 2010-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2010-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2010-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORBASIEWICZ2010-10-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAN2010-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALWITZEK WYPCHAŁOWSKA2010-10-20 do dziś
2. ImionaBRYGIDA ANNA2010-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-10-20 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-10-20 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-10-20 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-20 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-10-20 do dziś
646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-10-20 do dziś
746 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-10-20 do dziś
846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-10-20 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-10-20 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-10-20 do dziś
1171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-10-20 do dziś
1271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-20 do dziś
1372 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.03.2012 okres 20.10.2010 -31.12.20112012-03-22 do dziś
2data złożenia 21.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-08 do dziś
3data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
4data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
5data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
6data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
7data złożenia 30.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-01 do dziś
8data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
9data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.10.2010 -31.12.20112012-03-22 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-04-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.10.2010 -31.12.20112012-03-22 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-04-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów