BUD-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000368338
Numer REGON: 142644345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/258180/20/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PROMIENNA nr domu 4 nr lokalu 1A kod pocztowy 03-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-06-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTW@MAWRO.PL2018-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2010 R. MARIA ALICJA JANOWSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -4696/2010.2010-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUSCHER2010-10-19 do dziś
2. ImionaJERZY KONRAD2010-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH2010-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT.2010-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZOMIRSKI2018-10-05 do dziś
2. ImionaJERZY2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONOWSKI2018-10-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROMAN2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2018-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2018-10-05 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2018-10-05 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-05 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-10-05 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-10-05 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2018-10-05 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-10-05 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-10-05 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-26 do dziś
5data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-26 do dziś
6data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-26 do dziś
7data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
8data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-26 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-26 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów