GMK M. I. KUCHAREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000368130
Numer REGON: 121368864
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-07-18
Sygnatura akt[RDF/168338/19/288]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121368864 NIP 67514391652015-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGMK M. I. KUCHAREK SPÓŁKA JAWNA2019-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA 29 LISTOPADA nr domu 130 kod pocztowy 31-406 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103-09-2010 R.2010-10-18 do dziś
230.12.2016R., DODANIE: §9 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, 04.01.2017R., ZMIANA: §2, §7, §14 UMOWY SPÓŁKI, 10.01.2017R., ZMIANA: §3 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHAREK2010-10-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2010-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-10-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-10-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-10-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHAREK2019-01-18 do dziś
2. ImionaIWONA2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. WSPÓLNICY MOGĄ POWOŁAĆ PROKURENTÓW. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.2010-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHAREK2019-01-18 do dziś
2. ImionaIWONA2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHAREK2010-10-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2010-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-10-18 do dziś
280 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-10-18 do dziś
380 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2010-10-18 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-10-18 do dziś
581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-10-18 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-10-18 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów