EWA PARZYSZEK I SYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000367856
Numer REGON: 142635470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-07-05
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/10881/21/789]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWA PARZYSZEK I SYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina SULEJÓWEK miejscowość SULEJÓWEK2010-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SULEJÓWEK ulica MIEDZIANA nr domu 10 kod pocztowy 05-070 poczta SULEJÓWEK kraj POLSKA 2010-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.09.2010 R., ASESOR NOTARIALNY ROBERT WRÓBLEWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY PAŁGAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. TERESPOLSKA 4 LOK.83, REPERTORIUM A NR 11456/20102010-10-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY ZDNIA 28.07.2016 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAŁGAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. TERESPOLSKA NR 4, LOK. 83, REP. A NR 11842/2016 - ZMIANA PAR. 6 UST. 1 I PAR. 7 UST. 12016-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRYKIEWICZ2010-10-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ HENRYK2010-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500, - PLN2010-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUPIŃSKI2021-07-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2021-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-18 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-18 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-18 do dziś
447 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-18 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-18 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-10-18 do dziś
747 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2016-12-15 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-12-15 do dziś
392 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.09.2011 okres 18.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-10 do dziś
2data złożenia 03.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
3data złożenia 01.07.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-07-25 do dziś
4data złożenia 19.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
5data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 28.02.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
10data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-10 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.10.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-10 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIWKIDACJI, ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 25.03.2021 R., PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ AUGUSTOWSKĄ-TRACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 817/2021 , 25.03.20212021-07-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2021-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJĘDRYKIEWICZ2021-07-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ HENRYK2021-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIWKIDACJI, ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 25.03.2021 R., PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ AUGUSTOWSKĄ-TRACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 817/2021 , 25.03.20212021-07-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów