HH INDUSTRIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000367367
Numer REGON: 241743941
Numer NIP: 9542709768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[RDF/357359/21/111]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHH INDUSTRIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica BUDZISZYŃSKA nr domu 60 nr lokalu kod pocztowy 31-619 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.09.2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT, JOANNA GĄGAŁA-ZAJĄC NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 10043/20102010-10-07 do dziś
215.07.2011 R., A NR 6122/2011. KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT, JOANNA GREGUŁA-ZAJĄC, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, § 2 UMOWY SPÓŁKI2011-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOEPOLTSEDER2010-10-07 do dziś
2. ImionaHERMANN2010-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ2010-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADZCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MOŻE WYZNACZYĆ IMIENNIE POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. ZARZĄD MOŻE POWOŁAĆ PROKURENTA, PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DOSKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PROKURA ŁĄCZNA.2010-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOEPOLTSEDER2010-10-07 do dziś
2. ImionaHERMANN2010-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-07 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-10-07 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-10-07 do dziś
478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-10-07 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-10-07 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-10-07 do dziś
725 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-10-07 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-10-07 do dziś
933 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2017-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-18 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
5data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
6data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów