BURHAŁA I BORTEL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000367335
Numer REGON: 241742025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-02-24
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/3790/21/814]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURHAŁA I BORTEL SPÓŁKA JAWNA2010-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2010-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOŁÓW ulica KRAKOWSKA nr domu 8 kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2010-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY: 10.08.2010 R. 30.09.2010 R. ZMIANA § 2 UMOWY2010-10-06 do dziś
2REPERTORIUM A NUMER 10798/2010, NOTARIUSZ MGR MARIA KOCHAN-KOPCZYŃSKA, KANCELARIA NOTRIALNA W MIKOŁOWIE UL. ŻWIRKI I WIGURY 7 W UMOWIE ZMIENIONO PAR. 3 W STOSUNKU DO BRZMIENIA DOTYCHCZASOWEGO2010-12-17 do dziś
329.01.2021R. ZMIANA §22021-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORTEL2010-10-06 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ANTONI2010-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURHAŁA2010-10-06 do dziś
2. ImionaWITOLD2010-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-10-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM JEST UPRAWNIONY KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2010-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORTEL2010-10-06 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ANTONI2010-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURHAŁA2010-10-06 do dziś
2. ImionaWITOLD2010-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-06 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-06 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-10-06 do dziś
490 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-10-06 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-10-06 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-02-24 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-24 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-02-24 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów