D.M.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000367137
Numer REGON: 142633028
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/32772/20/921]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaD.M.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.09.2010 R., NOTARIUSZ LILIA BARBARA KULIGOWSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 42 M.150, REP. A NR 2584/2010.2010-10-21 do dziś
206.03.2014 R., REP. A NR 10/2014, NOTARIUSZ MONIKA CIESIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO W UMOWIE SPÓŁKI § 2, § 7 ORAZ § 12 08.04.2014 R., REP. A NR 175/2014, NOTARIUSZ MONIKA CIESIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO W UMOWIE SPÓŁKI § 7 PKT. 1 PPKT. M)2014-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLECZEWSKI2010-10-21 do dziś
2. ImionaADAM ZBYSŁAW2010-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2010-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLECZEWSKI2010-10-21 do dziś
2. ImionaADAM ZBYSŁAW2010-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKLECZEWSKA2014-04-15 do dziś
2. ImionaMONIKA2014-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI2014-04-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-21 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-10-21 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-10-21 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-10-21 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-10-21 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-10-21 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-10-21 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-10-21 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-10-21 do dziś
1071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-21 do dziś
1173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-10-21 do dziś
1269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-04-15 do dziś
1372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-04-15 do dziś
1477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-04-15 do dziś
1578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-04-15 do dziś
1681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-04-15 do dziś
1785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-15 do dziś
1885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-04-15 do dziś
1993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-04-15 do dziś
2096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-15 do dziś
2118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-04-15 do dziś
2258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-04-15 do dziś
2359 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-04-15 do dziś
2462 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-04-15 do dziś
2564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-04-15 do dziś
2664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-04-15 do dziś
2768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-04-15 do dziś
2864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2014 okres OD 20.10.2010 DO 31.12.20102014-04-15 do dziś
2data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-15 do dziś
3data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-15 do dziś
4data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
5data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-28 do dziś
6data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-28 do dziś
7data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.10.2010 DO 31.12.20102014-04-15 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-15 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-15 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów