AGRO HANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000367107
Numer REGON: 121350249
Numer NIP: 9452150010
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-07-20
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/21608/21/904]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121350249 NIP 94521500102013-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAGRO HANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SAREGO nr domu 2 kod pocztowy 31-047 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.09.2010 R., NOTARIUSZ MARIA KWIECIŃSKA-STYBEL KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. REPERTORIUM A NR 12537/2010.2010-10-04 do dziś
223.09.2013 R., REP. A NR 1337/2013, NOTARIUSZ JOANNA ZABDYR-KALIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 1, 4, 6, 15 UST. 1, 16 UST. 22013-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTAK2014-12-10 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW KRZYSZTOF2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2014-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAWKA2014-12-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA LUIZA2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCVI 2.000,00 ZŁ2014-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.2013-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-10-04 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-10-04 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-10-04 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-10-04 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-10-04 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-10-04 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-10-04 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-10-04 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-10-04 do dziś
1063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-04 do dziś
1173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-10-04 do dziś
1201 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-10-21 do dziś
1310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-10-21 do dziś
1446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
2data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
3data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. 31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. 31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów