„EMS ELECTRIC MOTORS SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000367096
Numer REGON: 021366147
Numer NIP: 9111989697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/8997/22/181]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021366147 NIP 91119896972013-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMS ELECTRIC MOTORS SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina BIERUTÓW miejscowość BIERUTÓW2010-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość BIERUTÓW ulica KOLEJOWA nr domu 5 nr lokalu 3 kod pocztowy 56-400 poczta BIERUTÓW kraj POLSKA 2010-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.05.2010 R., NOTARIUSZ MGR LESŁAW JERZY MUC, KANCELARIA NOTARIALNA W NAMYSŁOWIE, RYNEK-RATUSZ 32, REPERTORIUM A NR 665/2010. 22.09.2010 R., NOTARIUSZ MGR LESŁAW JERZY MUC, KANCELARIA NOTARIALNA W NAMYSŁOWIE, RYNEK-RATUSZ 32, REPERTORIUM A NR 4664/2010 ZMIANA § 1 UST. 3.2010-10-01 do dziś
213.05.2022 R., REP. A NR 4771/2022, NOTARIUSZ MARCIN BRYŁA KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU UL.KOŚCIUSZKI NR 24/1, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2022-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAMILY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000357643 2010-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOJRO2010-10-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2010-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-01 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-10-01 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-01 do dziś
428 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-01 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-10-01 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2022-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2022-06-02 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2022-06-02 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-06-02 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
2data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
3data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
4data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
6data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów