„BOSSG AUDITING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000366758
Numer REGON: 021366176
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-10-09
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37460/18/873]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021366176 NIP 89430088412010-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSSG AUDITING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2010-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 4 kod pocztowy 54-403 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.08.2010 R., NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNA GAWRON-JEDLIKOWSKA, BEATA GNIEWEK WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ 17/11, REPERTORIUM A NR 3313/20102010-09-29 do dziś
214.12.2010 R., REPERTORIUM A NR 6216/2010, NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY, UL. ŚW. JADWIGI 12, ZMIENIONO: § 18 UMOWY SPÓŁKI.2010-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMANIK2010-09-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2010-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAKUŁA2010-09-29 do dziś
2. ImionaBOŻENA2010-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.2010-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z WYKONYWANIE CZYNNOŚĆCI REWIZJI FINANSOWEJ2010-09-29 do dziś
269 20 Z USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH2010-09-29 do dziś
369 20 Z DORADZTWO PODATKOWE2010-09-29 do dziś
470 22 Z PROWADZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO LUB LIKWIDACYJNEGO2010-09-29 do dziś
558 19 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA LUB SZKOLENIOWA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, REWIZJI FINANSOWEJ I PODATKÓW2010-09-29 do dziś
674 90 Z WYKONYWANIE EKSPERTYZ LUB OPINII EKONOMICZNO-FINANSOWYCH2010-09-29 do dziś
770 22 Z ŚWIADCZENIE USŁUG ATESTACYJNYCH, DORADZTWA LUB ZARZĄDZANIA, WYMAGAJĄCYCH POSIADANIA WIEDZY Z DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI LUB REWIZJI FINANSOWEJ2010-09-29 do dziś
869 20 Z ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWIDZIANYCH STANDARDAMI REWIZJI FINANSOWEJ, A TAKŻE INNYCH USŁUG ZASTRZEŻONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH DO WYKONYWANIA PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW2010-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.12.2013 okres 10.08.2010 - 31.12.2011 R.2013-12-20 do dziś
2data złożenia 03.12.2013 okres 01.01.2012 - 30.09.2013 R.2013-12-20 do dziś
3data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-06 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.08.2010 - 31.12.2011 R.2013-12-20 do dziś
201.01.2012 - 30.09.2013 R.2013-12-20 do dziś
3OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-06 do dziś
4OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.08.2010 - 31.12.2011 R.2013-12-20 do dziś
201.01.2012 - 30.09.2013 R.2013-12-20 do dziś
3OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów