SOLFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000366442
Numer REGON: 142601070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-06-21
Sygnatura akt[RDF/126781/19/937]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142601070 NIP 52135814202012-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOLFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MACEDOŃSKA nr domu 74 kod pocztowy 02-761 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.2010 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ROBERTA DOR NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 53, REP. A NR 5308/2010.2010-09-28 do dziś
203.04.2012 R., REP. A NR 1078/2012, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 LOK. 1 A, ZMIENIONO § 22012-07-12 do dziś
304.12.2015 R., REP. A NR 4559/2015, NOTARIUSZ ANETA SITNICKA-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5 UST. 1, § 7 UST. 1, § 8 UST. 3, § 11 UST. 2, § 21, SKREŚLENIE: § 14 UST. 4, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2016-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2010-09-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁOTYCH2016-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2010-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2010-09-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 ZDZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-09-28 do dziś
259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-09-28 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2016-01-13 do dziś
290 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2016-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2012 okres ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
2data ZŁożenia 11.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-26 do dziś
3data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
4data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
6data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
7data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
8data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-03-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-03-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów