BUDEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000366398
Numer REGON: 121351645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-07-06
Sygnatura akt[RDF/218881/20/834]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina RACIECHOWICE miejscowość CZASŁAW2010-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość CZASŁAW nr domu 162 kod pocztowy 32-415 poczta RACIECHOWICE kraj POLSKA 2012-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.08.2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA SIELSKA, TOMASZ SOLAGIERSKI S.C. 32-410 DOBCZYCE, RYNEK 12, REPERTORIUM A NUMER 4243/20102010-09-28 do dziś
217.07.2012 R., REP. A NR 2981/2012, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA SIELSKA, TOMASZ SATAGIERSKI S.C. 32-410 DOBCZYCE, RYNEK 12 - ZMIANA: 72012-11-30 do dziś
311.09.2018 R., REP. A NR 4267/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA SIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DOBCZYCACH - ZMIANA § 72019-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIK2010-09-28 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ2019-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIK2010-09-28 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-09-28 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-09-28 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-09-28 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-28 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-28 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-09-28 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-28 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-11-30 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-02-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2019-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2012 okres 01.10.2010 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
2data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-10 do dziś
3data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-10 do dziś
4data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
5data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
7data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
8data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2010 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2010 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów