EXANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000366363
Numer REGON: 301556820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/10007/21/819]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WINOGRADY nr domu 70 A kod pocztowy 61-659 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.08.2010 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 10198/2010.2010-09-28 do dziś
224.03.2021 R., REP. A NR 1922/2021, NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA PRZY UL. PRUSA 5/2, 60-819 POZNAŃ, W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 16, § 19, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2010-09-28 do dziś
2. ImionaSERGIUSZ2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2010-09-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2021-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2010-09-28 do dziś
2. ImionaSERGIUSZ2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2010-09-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-28 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-09-28 do dziś
347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-28 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-09-28 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-09-28 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-09-28 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-09-28 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-09-28 do dziś
947 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-28 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2012 okres 25.08.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
2data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
3data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
7data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
8data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.08.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.08.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów