DOKAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000366189
Numer REGON: 060674105
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-02-03
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/2414/21/476]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060674105 NIP 94626128022010-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2010-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica RYNEK nr domu 16 nr lokalu 1 kod pocztowy 20-111 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2010-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.09.2010 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 54, REPERTORIUM A NR 3476/2010.2010-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATOSZ2012-12-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 PLN.2012-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRANEK2021-02-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2021-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2021-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2010-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A)KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 15.000,00 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH, B)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 15.000,00 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATOSZ2012-12-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-04 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-04 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-03-04 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-03-04 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2012 okres ZA ROK 20112012-07-12 do dziś
2data złożenia 28.06.2013 okres ZA ROK 20122013-07-09 do dziś
3data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
4data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20112012-07-12 do dziś
2ZA ROK 20122013-07-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20112012-07-12 do dziś
2ZA ROK 20122013-07-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów