FAST CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000366185
Numer REGON: 241726055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-03-09
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/647/20/699]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFAST CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MORDECHAJA ANIELEWICZA nr domu 4 nr lokalu 12 kod pocztowy 01-057 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 5696/2010, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK WOJDYŁO, MARCIN GREGORCZYK SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26.2010-09-23 do dziś
29.12.2013 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 9308/2013, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU, RYNEK 1 - ZMIANA § 20 PKT. 2.2014-01-20 do dziś
309.01.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 66/2020, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWICZ, KAROL SZYRMA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 47 LOK. 26 - ZMIENIONO §2, §3, §7 UST. 1, §11, §20 UST. 2; - UCHYLONO §26- §32.2020-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2020-03-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13.324 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.332.400,00 ZŁ2020-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1332400,00 ZŁ2010-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport155000,00 ZŁ2010-09-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHELEVER2020-03-09 do dziś
2. ImionaYURIY2020-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-03-09 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2011 okres 22.06.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
2data złożenia 24.03.2012 okres 1.01.2011 -31.12.20112012-04-05 do dziś
3data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
4data złożenia 03.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
5data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
6data złożenia 15.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
7data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.06.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
21.01.2011 -31.12.20112012-04-05 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.06.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
21.01.2011 -31.12.20112012-04-05 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów