ASTANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000366064
Numer REGON: 301560097
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-08-06
Sygnatura akt[RDF/231466/20/836]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MIECHOWSKI gmina MIECHÓW miejscowość MIECHÓW2011-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość MIECHÓW ulica M. KONOPNICKIEJ nr domu 30 A kod pocztowy 32-200 poczta MIECHÓW kraj POLSKA 2011-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.08.2010 R., REP. A NR 11660/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. UL. WOJSKA POLSKIEGO 17)2010-09-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.06.2011 R., REP. A NR 6731/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 17) ZMIENIONO § 1-15, ZMIENIONO NUMERACJĘ § 16-18 NADAJĄC IM NUMERY 23-25, DODANO § 16-22 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2011-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6322395072010-09-29 do dziś
4. Numer KRS0000052836 2010-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 78.000,00 ZŁ2011-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYCZYŃSKI2011-07-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BOLESŁAW2011-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000,00 ZŁ2011-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego778000,00 ZŁ2011-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWY ZARZĄD REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2010-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYCZYŃSKI2011-07-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BOLESŁAW2011-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2011-07-21 do dziś
292 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2011-07-21 do dziś
310 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2011-07-21 do dziś
410 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2011-07-21 do dziś
510 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2011-07-21 do dziś
610 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-07-21 do dziś
747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-21 do dziś
847 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-07-21 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-07-21 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
2data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
3data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
4data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
5data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
6data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
7data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-03 do dziś
8data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
9data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
301.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
301.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów